ASEAN NCAP set to move on to routine crash testing Image #261099